הסכם בין המשתמש לבין אבראכדברא

רשת אתרי האינטרנט (להלן, יחד – ה"אתרים של אבראכדברא") המופעלת על ידי אבראכדברא או על ידי הצדדים הקשורים אליה מורכבת מאתרי אינטרנט ודפי אינטרנט שונים. האתרים של אבראכדברא מוצעים לך בתנאי שתקבל ללא שינוי את התנאים, ההוראות וההודעות הנכללים במסמך זה. עצם השימוש שלך באתרים של אבראכדברא מהווה הסכמה שלך, לתנאים, הוראות והודעות אלה. השימוש שלך באתר מסוים של אבראכדברא הנכלל ברשת האתרים של אבראכדברא עשוי להיות כפוף גם לתנאים נוספים המפורטים במקומות אחרים באתר זה (להלן – ה"תנאים הנוספים"). כמו כן, ייתכן שהאתרים של אבראכדברא עצמם מכילים תנאים נוספים העוסקים בתכונות או הצעות מיוחדות (לדוגמה, הגרלות או אזורי שיחה). במקרה כאמור שבו התנאים, ההוראות וההודעות הנכללים באתר זה סותרים את התנאים הנוספים או תנאים והנחיות אחרים הנכללים באתר מסוים של אבראכדברא, אזי תנאים אלה יגברו.
נא קרא את תנאי השימוש ואת הגבלות האחריות שלהלן בעיון לפני השימוש באתר זה (להלן – "אתר" זה). בעצם הגישה לאתר או השימוש בו, אתה מסכים לתנאי שימוש אלה, להוראות ולכל החוקים החלים. אם אינך מסכים לתנאים אלה, נא הימנע מלהשתמש באתר זה.

שינוי תנאי שימוש אלה.

אבראכדברא שומרת על הזכות לשנות את התנאים, ההוראות וההודעות שבכפוף אליהם מוצעים האתרים של אבראכדברא, ובכלל זה בין השאר שינויים בקשר לשימוש באתרים של אבראכדברא. אתה אחראי לבדוק באופן סדיר את התנאים וההוראות האמורים.

שימוש באתר. הגבלה לשימוש אישי ובלתי מסחרי.

אם לא נאמר אחרת, האתרים של אבראכדברא נועדו לשימוש אישי ולא מסחרי שלך. אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, להעביר, לבצע, לשעתק, לפרסם, להעניק רישיונות, ליצור עבודות נגזרות, למסור או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים אשר השגת מהאתרים של אבראכדברא.
אתה רשאי להציג, ובכפוף להגבלות או לסייגים המפורטים בקשר לחומרים מסוימים, להעתיק באופן אלקטרוני, להוריד ולהדפיס עותקים קשיחים של חלקים מהחומר מאזורים שונים באתר אך ורק לשימוש עצמי לא מסחרי, או על מנת להזמין מ- אבראכדברא או לרכוש מוצרים מאת אבראכדברא. כל שימוש אחר בחומרים שבאתר זה, ובכלל זה שינויים, העתקה, הפצה, פרסום חוזר, הצגה או העברה של התכנים של אתר זה, ללא רשות מוקדמת בכתב מאת אבראכדברא אסור לחלוטין.
הטרדה בכל צורה או דרך באתר או בכל אתר של אבראכדברא, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ושיחה, או באמצעות חומר תועבה או שפה פוגעת, אסורה לחלוטין. התחזות לאחר, לרבות התחזות לעובד של אבראכדברא, מארח, או נציג או חבר או מבקר אחרים באתר אסורה אף היא. אינך רשאי להעלות, להפיץ, או לפרסם בדרך אחרת באמצעות האתר תוכן שהוא בגדר לשון הרע, השמצה, תועבה, איום, פלישה לפרטיות או פגיעה בזכויות פרסום, חומר שהוא בגדר שימוש לרעה, חומר לא חוקי או חומר מעורר התנגדות בדרכים אחרות, או חומר המהווה עבירה פלילית או עידוד לעבירה פלילית, חומר המפר את זכויותיו של צד כלשהו או חומר אשר מצמיח אחריות או מפר כל חוק בדרך אחרת. אינך רשאי להעלות לאתר תכנים מסחריים או להשתמש באתר על מנת לשדל אחרים להצטרף או להפוך לחברים בכל שירות מקוון מסחרי אחר או ארגון אחר.

סימני מסחר וזכויות יוצרים.

כל התוכן הנכלל באתר זה לרבות טקסט, עיצוב, גרפיקה, ממשקים או קוד, ובחירת דרך הסידור של התכנים מוגנים בזכויות יוצרים כעבודה קיבוצית על פי חוקי זכויות היוצרים והוא רכוש של אבראכדברא. העבודה הקיבוצית כוללת עבודות ש- אבראכדברא מחזיקה בהן ברישיון. זכויות יוצרים 2000, 2001, כל הזכויות שמורות. כל סימני המסחר, סימני השירות, והשמות המסחריים (להלן יחד – ה"סימנים") הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של "אבראכדברא" והם קניינה של "אבראכדברא", או בעלים אחרים אשר העניקו ל- אבראכדברא זכויות ורישיון להשתמש בסימנים.

הודעות ונהלים להגשת תביעות על הפרות של זכויות יוצרים.

יש לשלוח הודעות על טענות להפרה של זכויות יוצרים אל השליח הממונה על הטיפול באתר. בירורים אשר אינם רלוונטיים או אינם ממלאים אחר תנאי זה לא יקבלו כל תשובה.
אבראכדברא מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים מהמשתמשים והמבקרים שלנו לנהוג אף הם בדרך זו. אבראכדברא תטפל ותחקור הודעות על טענות להפרות לכאורה ותנקוט בפעולות המתבקשות בהתאם לחוק זכויות היוצרים הדיגיטליות של המילניום ("DMCA") ובהתאם לחוקי קניין רוחני חלים אחרים. עם קבלת הודעות אשר עומדות בתנאי ה- DMCA, אבראכדברא תפעל להסיר או לנטרל את הגישה לכל חומר שיתברר כי הוא מפר או נושא של פעולה מפירה, ותפעל להסיר או לנטרל את הגישה לכל אזכור או קישור לחומר או פעילות אשר יתברר שהם מפירים.
אם אתה סבור שעבודתך הועתקה באופן שמהווה הפרה של זכויות יוצרים, נא העבר ל- אבראכדברא את המידע שלהלן. נא רשום לפניך שעל מנת שלהודעה יהיה תוקף עליה לכלול את כל המפורטים להלן:
• חתימה פיזית או חתימה אלקטרונית של האדם המורשה לפעול בשם הבעלים של זכות יוצרים בלעדית אשר הופרה לכאורה;
• תיאור של העבודה שיש בה זכויות יוצרים ואשר לטענתך הופרה;
• תיאור של המקום שבו נמצא החומר המפר, לטענתך, באתר;
• כתובתך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך, וכל המידע האחר אשר יספיק באופן סביר על מנת לאפשר ל- אבראכדברא ליצור עמך קשר;
• הצהרה מטעמך שאתה מאמין בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכות היוצרים, שליחו, או על פי חוק;
• הצהרה שלך, בכפוף לאזהרה על העונשים הצפויים על עדות שקר, שהמידע שלעיל הנכלל בהודעה שלך מדויק, שאתה הבעלים של זכויות היוצרים או מורשה לפעול בשם בעל זכות יוצרים בלעדית שהופרה לכאורה.
הודעה על הפרות נתבעות של זכויות יוצרים יש לשלוח אל:
בדואר: אבראכדברא, הרימון 55, מושב בן שמן
בדואר אלקטרוני: ilanit@abracadabra.co.il
(נא ציין "הודעה על הפרה" בשורת הנדון בהודעה).
הערה חשובה: המידע שפורט לעיל יימסר רק על מנת להודיע ל- אבראכדברא שייתכן שבוצעה הפרת זכויות יוצרים בחומר שיש לך בו זכויות יוצרים. כל הבירורים האחרים, כגון שאלות בקשר למוצרים ולשירותים, ובקשות, או שאלות בנוגע לפרטיות, לא יזכו במענה בנוהל זה.

טעות סופר.

במקרה שמוצר או שירות של אבראכדברא מצוין במחיר לא נכון בשל טעות סופר או טעות במידע על המחירים שקיבלנו מספקינו, תהיה ל- אבראכדברא זכות לסרב למלא הזמנה או לבטל הזמנה שהוגשה למוצר או לשירות, במחיר לא נכון. ל- אבראכדברא יש זכות לסרב למלא הזמנה כאמור או לבטלה גם אם ההזמנה כבר אושרה וכרטיס האשראי שלך כבר חויב. אם כרטיס האשראי שלך כבר חויב עבור הרכישה והזמנתך בוטלה, אבראכדברא תוציא הודעת זיכוי לחשבון כרטיס האשראי שלך בסכום המחיר הלא נכון.

תקופה; סיום.

תנאים והוראות אלה חלים על הגישה שלך לאתר ו/או על תהליך ההרשמה או תהליך הרכישה. אבראכדברא רשאית לשנות או להפסיק תנאים והוראות אלה, או כל חלק מהם, מבלי לתת כל הודעה, בכל זמן, ומכל סיבה. ההוראות המתייחסות לזכויות יוצרים וסימני מסחר, התנערות מאחריות, תביעות, הגבלת אחריות, שיפוי, החוקים החלים, בוררות והתנאים הכלליים (General), ימשיכו לעמוד בתוקפם לאחר סיום תנאים והוראות אלה.

השתתפות של משתמש.

אבראכדברא אינה בודקת ואינה יכולה לבדוק את כל התקשורות והחומרים הנוצרים או מוצגים על ידי המשתמשים אשר נכנסים לאתר, ואינה אחראית בשום אופן על התוכן של חומרים ותקשורות אלה. אתה מאשר שבעצם העובדה ש- אבראכדברא מספקת לך יכולת לעיין בחומר שנוצר על ידי משתמשים ולהפיצו באתר, אבראכדברא פועלת רק כצינור סביל להפצת החומר ואינה נוטלת על עצמה כל התחייבות או אחריות בקשר לתכנים או לפעילות באתר. ואולם, אבראכדברא שומרת על זכותה לחסום או לסלק תקשורות או חומרים אשר לפי קביעתה (א) פוגעים לרעה, מהווים לשון הרע או תועבה, (ב) תרמית, הטעיה או הולכת שולל, (ג) מפרים זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות של אחרים, או (ד) מפרים כל חוק או תקנה, או (ה) פוגעים או אינם מקובלים מבחינה אחרת על אבראכדברא, על פי שיקול הדעת הבלבדי שלה. ברצוננו להסב תשומת לבך לכך שכל מידע מזהה אישי אשר תציג או תעביר יטופל על ידי אבראכדברא בהתאם להצהרת הפרטיות של אבראכדברא.

הגשת חומר על ידי משתמש.

למעט כל חומר מזהה אישי שאנו עשויים לאסוף ממך בהתאם להנחיות הנכללות בהצהרת הפרטיות שלנו, כל חומר, מידע או תקשורת אחרת שתעביר, תעלה או תציג באתר (להלן – "תקשורות") ייחשב כחומר לא סודי ולא קנייני. על אבראכדברא לא חלה כל חובה בקשר לתקשורות אלה. אבראכדברא וממוניה יהיו חופשיים להעתיק, לגלות, להפיץ, לשלב ולהשתמש באופן אחר בתקשורות ובכל הנתונים, התמונות, הקולות, הטקסט והדברים האחרים המגולמים בתקשורות לכל מטרה מסחרית או בלתי מסחרית.

חדרי שיחה לשירות המשתמש.

אבראכדברא רשאית אך אינה חייבת, לעקוב או לבדוק, כל שטח באתר שבו משתמשים מעבירים או מציגים תקשורות או מתקשרים אך ורק זה עם זה, ובכלל זה בין השאר, חדרי שיחה, לוחות מודעות או פורומים אחרים למשתמשים, ואת התוכן של כל תוכן כאמור לעיל. אולם, אבראכדברא אינה אחראית לתוכן של כל תקשורת, בין אם אחריות כזו מוטלת או אינה מוטלת על פי חוקים העוסקים בזכויות יוצרים, סימני מסחר, לשון הרע, פרטיות, תועבה או בכל אופן אחר.

קישורים לצדדים שלישיים.

מתוך כוונה לספק ערך מוגדל למבקרים שלנו, אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים באינטרנט, אתרים הנמצאים בבעלות, או מופעלים על ידי, ספקים שהם צדדים שלישיים וצדדים שלישיים אחרים (להלן – ה"אתרים החיצוניים"). ואולם, אפילו אם הצד השלישי קשור ל- אבראכדברא, ל- אבראכדברא אין שליטה על אתרים מקושרים אלה, שלכל אחד מהם יש מדיניות נפרדת בתחום הפרטיות ונהגים אחרים של איסוף מידע, שאינם תלויים ב- אבראכדברא. על אבראכדברא לא חלה כל אחריות או חבות למדיניות פרטיות או פעולות נפרדות אלה, ו- אבראכדברא אינה אחראית לנוהגי הפרטיות ולתכנים של אתרים אלה. אתרים מקושרים אלה הנם לנוחותך בלבד ולכן אתה ניגש אליהם על סיכונך. מהקישורים אין להסיק ש- אבראכדברא נותנת חסות, מאמצת, קשורה או שותפה, או יש לה רשות חוקית להשתמש בסימני המסחר, השמות המסחריים, סימני השירות, המדגמים, הסמלילים, הסמלים או החומר אחר שיש בו זכויות יוצרים אשר מוצג או נגיש באמצעות האתרים החיצוניים. למרות האמור לעיל, אבראכדברא שואפת להגן על היושרה של האתר שלה והקישורים המוצגים בו ולכן היא מבקשת לקבל משוב, לא רק על האתר שלה אלא גם על האתרים הקשורים לאתר שלה (לרבות אם קישור ספציפי אינו פעיל). עליך ליצור קשר עם מנהל האתר או מנהל הרשת של אתרים חיצוניים אלה, אם יש לך חששות כלשהם בקשר לקישורים אלה או לתכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה.

תביעות.

כל טענה או הצהרה על יעילות מוצריה של אבראכדברא ו/או כל טענה או הצהרה המשווה את היעילות של המוצרים של אבראכדברא ליעילות של מוצרים אחרים מוגבלות באופן מפורש לישראל אלא אם גולה אחרת באתר.

התנערות מאחריות.

אבראכדברא אינה עושה כל מצג ואינה מתחייבת בקשר למידת הדיוק או השלמות של התכנים המופיעים באתר זה או בנוגע לתכנים של כל אתר חיצוני.
אבראכדברא אינה מסננת פרסומות או תכנים אחרים שילדים עלולים לצפות בהם באמצעות האתרים שלנו או אתרים המחוברים אליו ב"קשרים חמים", והם עשויים לקבל תכנים וחומרים מהאינטרנט ו/או פרסומות אשר אינם מתאימים לילדים. אנו ממליצים בפני הורים ואפוטרופוסים להקדיש זמן לפעילות מקוונת עם ילדיהם ולבחון את האפשרות להשתמש בתוכנות סינון אלקטרוני.
אתר זה והחומרים, המידע, השירותים והמוצרים באתר זה, ובכלל זה, טקסט גרפיקה וקישורים, מסופקים "כמות שהם" וללא כל אחריות מכל סוג, מפורשת או מכללא. אבראכדברא מתנערת במידה המרבית שהיא רשאית לעשות כן על פי החוק החל מכל אחריות, מפורשת או מכללא, לרבות בין השאר, אך לא רק, אחריות מכללא לסחרות ולהתאמה לשימוש למטרה מסוימת, לאי הפרה, לחופש מוירוסי מחשב, ומכל אחריות אחרת הנובעת ממהלך העסקים או אופן ביצוע. אבראכדברא אינה מתחייבת שהתפקודים הנכללים באתר זה יתפקדו ללא הפרעות ושגיאות, שפגמים יתוקנו או שאתר זה או השרת שבאמצעותו אתם גולשים לאתר זה חופשיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. אבראכדברא אינה ערבה ואינה מבטיחה או יוצרת מצג בנוגע לשימוש בחומרים באתר זה מבחינת מידת נכונותם, דיוקם, אמינותם או מכל בחינה אחרת. יתכן שההגבלות שלעיל אינן חלות עליך.

הגבלת אחריות.

בשום מקרה אבראכדברא לא תהיה אחראית לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים, או לכל נזקים או פיצויים אחרים מכל סוג ומין, אפילו אם נמסרה הודעה מוקדמת ל- אבראכדברא על האפשרות של נזקים אלה, בין בתביעת רשלנות, בחוזים או על פי כל דוקטרינה אחרת להטלת אחריות, בין אם בקשר לשימוש, לחוסר היכולת להשתמש, או לביצוע, של המידע, השירותים, המוצרים והחומרים הזמינים מאתר זה. הגבלות אלה יחולו למרות כשלון המטרה המהותית של איזו מבין התרופות המוגבלות המפורטות בהסכם זה. מאחר שרשויות ריבוניות מסוימות אינן מתירות לסייג או להגביל את פרק הזמן של אחריות מכללא, או להגביל או לסייג אחריות לנזקים תוצאתיים או אגביים, ייתכן שההגבלה והסיוג שלעיל אינם חלים עליך.

שיפוי.

אתה מסכים לשפות, להגן ולמנוע כל נזק מאת אבראכדברא, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, השליחים, מעניקי הרישיונות והספקים שלה (להלן, יחד – "ספק") מפני ונגד כל הפסד, הוצאה, נזק ועלות, לרבות שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר, אשר ינבעו מכל הפרה של תנאים והוראות אלה או מכל פעילות הקשורה לחשבון האינטרנט שלך (לרבות רשלנות או פעולה שהיא עוולה), שלך או של כל אדם אשר יתקשר לאינטרנט באמצעות חשבון האינטרנט שלך.

הדינים החלים.

על השימוש שלך באתר זה יחולו מכל בחינה דיני מדינת ישראל, מבלי להתחשב בכללי ברירת הדין שלהם, ולא יחולו עליו תנאי אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בין לאומי משנת 1980. אתה מסכים שסמכות השיפוט, ומקום השיפוט, בכל ההליכים המשפטיים אשר נובעים באופן ישיר או עקיף מאתר זה או בקשר אליו (לרבות בין השאר אך לא רק לרכישת מוצרים של אבראכדברא) תהיה בידי בתי המשפט בישראל. כל עילת תביעה או תביעה שתהיה לך בקשר לאתר (ובכלל זה בין השאר בקשר לרכישה של מוצרים של אבראכדברא) חייבת להיות מוגשת בתוך שנה אחת (1) לאחר מועד התגבשות התביעה או עילת התביעה. מחדל של אבראכדברא לעמוד על ביצוע דווקני או על אכיפה של כל הוראה הנכללת בתנאים והוראות אלה לא יתפרש כוויתור על כל הוראה או זכות. אופן התנהלות הדברים בין הצדדים או נהגים מסחריים לא ישנו תנאים והוראות אלה. אבראכדברא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לכל צד בכל זמן מבלי לתת לך הודעה על כך.
אבראכדברא אינה יוצרת כל מצג שהחומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים או כי אפשר לגשת אליהם באזורים בהם תוכנו של האתר אסור או בלתי חוקי. מי שבוחר להיכנס לאתר זה ממקום שמחוץ לישראל עושה זאת ביוזמתו והציות לחוקים המקומיים יהיה באחריותו. אינך רשאי להשתמש או לייצא חומרים בניגוד לחוקים ולתקנות בתחום הפיקוח על הייצוא הנהוגים בישראל. על כל תביעה בקשר לחומרים יחול הדין המהותי הפנימי של מדינת ישראל.

בוררות.

בעצם השימוש באתר זה, אתה מסכים ש- אבראכדברא, על פי שיקול הדעת היחיד שלה, תהיה רשאית לדרוש ממך להעביר כל מחלוקת אשר תתגלע עקב השימוש באתר זה, או כתוצאה מתנאים והוראות אלה בקשר, או לרבות, מחלוקות הנובעות או קשורות לפרשנותם, הפרתם, איונם, אי תוקפם, אי ביצועם או סיומם, וכן מחלוקות בנוגע למילוי כל חוסר בהסכם זה או בנוגע להתאמתו לנסיבות חדשות שיצמחו, לבוררות סופית ומחייבת על פי כללי הבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל, בפני בורר אחד או יותר, אשר ימונה/ו בהתאם לכללים אלה. אך למרות כללים אלה יחולו על הליכים אלה דיני המדינה המפורטים בסעיף הקודם.
פסק בוררים בהליך בוררות שייפתח לפי סעיף זה יוגבל לנזקים כספיים ולא יכלול סעד מניעתי או הוראה לצד אחר, חוץ מהוראה לשלם סכום כסף. זאת ועוד, לבורר(ים) לא תהיה סמכות לפסוק פיצויים עונשיים, פיצוי בגין נזקים תוצאתיים או כל פיצוי אחר אשר אינו נמדד לפי נזקו בפועל של הצד שיזכה בבוררות שתיפתח על פי סעיף זה, למעט עד כמה שקיימת דרישה על פי חוק לפסוק פסיקה כזו.

כללי.

אבראכדברא רשאית לעדכן תנאים אלה בכל זמן על ידי עדכון פרסום זה. עליך לבקר בדף זה מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים שיחולו באותה עת משום שהם מחייבים אותך. הוראות מסוימות הנכללות בתנאים אלה עשויות להידחות מפני הודעות או תנאים משפטיים שנקבעו במפורש ואשר נמצאים בעמודים מסוימים באתר זה.


שתפו את זה!